U049 Němčina 4

Vyučující

PhDr. Dana Niklesová, Ph.D. (e-mail: dana.niklesova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (nákupy, zdraví…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších jednoduchých situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

 1. Kulturní život ve městě.
  1. Divadla, koncerty, kina.
  2. Infinitiv závislý na slovesech haben a sein.
 2. Kulturní život na venkově.
  1. Lidové tradice a oslavy svátků na venkově.
  2. Věty časové.
 3. Můj denní program (1).
  1. Hygiena, vstávání a cvičení.
  2. Perfektum a préteritum slabých a silných sloves.
 4. Můj denní program (2).
  1. Denní činnosti.
  2. Tvoření slov.
 5. Můj denní program (3).
  1. Koníčky.
  2. Odvozování slov.
 6. Volný čas (1).
  1. Nákupy.
  2. Wie + přídavné jméno nebo příslovce ve vedlejších větách.
 7. Volný čas (2).
  1. Stravování.
  2. Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu.
 8. Volný čas (3).
  1. Cestování.
  2. Infinitiv závislý na slovesu.
 9. Sport a sportovní aktivity (1).
  1. Druhy sportu.
  2. Spojky bis a wenn.
 10. Sport a sportovní aktivity (2).
  1. Počasí.
  2. Ukazovací zájmeno derselbe.
 11. Zdraví a zdravotnictví (1).
  1. U lékaře.
  2. Minulý čas silných sloves (pokračování).
 12. Zdraví a zdravotnictví (2).
  1. Pojištění.
  2. Minulý čas silných sloves (opakování).
 13. Zdraví a zdravotnictví (3).
  1. Péče o nemocného.
  2. Opakování gramatiky.