U048 Němčina 3

Vyučující

PhDr. Helena Vedralová, Ph.D. (mail: helena.vedralova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (nákupy, zdraví…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších jednoduchých situacích.

Osnova předmětu

 1. Opakování NsÚ L 9-10: zájmenná příslovce, préteritum, věty vztažné.
 2. NsÚ L 11: Ernste Musik oder Rock – perfektum slabých sloves.
 3. An der Kasse – perfektum pomocných sloves.
 4. Ein Kinobesuch – perfektum způsobových sloves a slovesa wissen.
 5. Was machen wir heute Abend? – příčestí minulé v přívlastku.
 6. Poslech, čtení s porozuměním – závislý infinitiv.
 7. Křížovky, vtipy, rozhovory.
 8. NsÚ L 12: Am Morgen – préteritum silných sloves.
 9. Mein Arbeitstag – perfektum silných sloves.
 10. Freizeitaktivitäten – infinitiv závislý na významovém slovese.
 11. Mein Wochenende – infinitiv závislý na slovese haben a sein.
 12. Poslech, čtení s porozuměním – věty časové: wenn/als, bis/wenn.
 13. Křížovky, vtipy, rozhovory.