U046F Francouzština 6

Vyučující

Mgr. Zora Kidleová (kidles@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří případně již absolvovali kurz pro středně pokročilé (není podmínkou) a zvládli základní gramatické a komunikační dovednosti. Cílem je porozumět mluvenému slovu v základních oblastech lidských činností. Číst složitější texty, rozumět slyšenému a viděnému projevu a rozvíjet komunikační dovednosti (řečové i písemné).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v různých životních situacích, porozumět složitějším textům a nahrávkám, upevní si gramatické struktury.

Obsah

  • Rozvoj komunikačních dovedností, opakování vybraných mluvnických jevů, práce s autentickými materiály (poslech, video, novinové články).
  • Témata: réseaux sociaux, courrier, la vie des Français dans tous les aspects, problèmes sociaux, politiques, environnementaux. La vie quotidienne en France, en Tchéquie…
  • Mluvnické jevy – podle potřeby (slovesné konstrukce, nominalizace, předložky, zájmena, vyjádření logických vztahů ve větě).

Způsob výuky

Vybrané lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty).

Učebnice

Le Nouvel Édito B1 (výběrem).