U046F Francouzština 6

Vyučující

Mgr. Zora Kidlesová (e-mail: kidles@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří případně již absolvovali kurz pro středně pokročilé (není podmínkou) a zvládli základní gramatické a komunikační dovednosti. Cílem je porozumět mluvenému slovu v základních oblastech lidských činností. Číst složitější texty, rozumět slyšenému a viděnému projevu a rozvíjet komunikační dovednosti (řečové i písemné).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v různých životních situacích, porozumět složitějším textům a nahrávkám, upevní si gramatické struktury, budou znát reálie Francie a francouzsky mluvících zemí.

Obsah

 1. Rozvoj komunikačních dovedností, opakování vybraných mluvnických jevů, práce s autentickými materiály (poslech, video, novinové články, četba na pokračování).
  1. Regards sur la France actuelle. Le subjonctif et ses emplois.
   Civilisation francaise – Famille
  2. Les média et leur role dans la société. Subjonctif ou indicatif. Civilisation francaise – Enfance
  3. Protection de l´environnement. Problemes actuels. Expressions de la cause et de la conséquence. Civilisation francaise – Adolescence
  4. Raconter au passé. Les temps du passé. Rapporter les paroles de q.
   Civilisation francaise – Etudes
  5. Décrire une personne et un lieu. Décrire une photographie. Le discours rapporté. Civilisation francaise – Argent
  6. Les changements climatiques. Le participe présent. Exprimer l´espoir. Civilisation francaise – Emploi
  7. Patrimoine culturel. UNESCO. Le passif. Pronoms relatifs – simples, composés. Civilisation francaise – Systeme politique
  8. Activités de loisirs. Le conditionnel, phrases avec si. Civilisation francaise – Union européenne, quelques problemes actuels
  9. Expressions imagées. Le gérondif. Civilisation francaise – Relations France, Tchéquie
  10. Donner son avis.
   Exprimer la certitude et la probabilité. Cililisation francaise – Les seniors
  11. La carte du monde. Expériences personnelles. Les verbes pronominaux. Savoir écrire une courte histoire. Civilisation francaise – Géographie
  12. Les réalités sociales francaises. Exprimer la concession et l´opposition. Les adjectifs indéfinis. Civilisation francaise – Santé
  13. La vie culturelle – art plastique, musées, etc. Les constructions infinitives. Civilisation francaise – Gastronomie
 2. Témata: réseaux sociaux, courrier, la vie des Français dans tous les aspects, problèmes sociaux, politiques, environnementaux. La vie quotidienne en France, en Tchéquie…
 3. Mluvnické jevy – podle potřeby (slovesné konstrukce, nominalizace, předložky, zájmena, vyjádření logických vztahů ve větě).

Způsob výuky

Vybrané lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty).

Učebnice

Le Nouvel Édito B1 (výběrem).