U046E Francouzština 5

Vyučující

PhDr. Blanka Volfová (volfova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům se znalostmi francouzštiny na mírně pokročilé úrovni a cílem je nadále rozšiřovat tyto znalosti a získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií). V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v různých životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Gramatika
  1. odvozování slov, nominalizace
  2. přímá a nepřímá řeč, souslednost časová
  3. vlastní jména, zeměpisné názvy – členy a předložky
  4. věty s dvěma osobními zájmeny předmětnými (doubles pronoms), zájmena „y“ a „en“, idiomatické výrazy
  5. rozkazovací způsob se zájmeny (COD,COI)
  6. nepravidelná slovesa
  7. subjonctif přítomný a minulý
  8. zájmena vztažná a neurčitá
  9. věty podmínkové
  10. číslovky
  11. užívání minulých časů: passé composé / imparfait / plus-que-parfait
  12. kondicionál přítomný a minulý
  13. trpný rod
 2. Témata
  1. aktuální dění ve Francii a dalších frankofonních zemích
  2. svátky a výročí ve Francii a v České republice
  3. zvyky a tradice
  4. média, média ve Francii
  5. mezinárodní setkávání – země, národnosti
  6. francouzské regiony
  7. francouzská kuchyně, gastronomie, stolování
  8. životní prostředí, klima a klimatické změny
  9. pojištění, pojistná událost
  10. tvary a formy
  11. nápisy a značky; vyjádření zákazu
  12. cestování, dopravní prostředky
  13. francouzské písně