U046E Francouzština 5

Vyučující

PhDr. Blanka Volfová (volfova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům se znalostmi francouzštiny na středně pokročilé úrovni a cílem je nadále rozšiřovat tyto znalosti a získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií). V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v různých životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Gramatika
  1. rod podstatných jmen – typické koncovky + výjimky
  2. citoslovce
  3. participe présent, gérondif
  4. věty s dvěma slovesy a dvěma osobními zájmeny (doubles pronoms)
  5. vyjádření rozkazu a příkazu
  6. předložkové vazby slove
  7. subjonctif po spojkách
  8. složená zájmena vztažná
  9. vyjádření podmínky a přípustky
  10. číslovky řadové (složené tvary) a hromadné
  11. vyprávění a popis v minulosti: užití „passé composé / imparfait / plus-que-parfait“
  12. kondicionál modálních sloves
  13. vyjádření pasíva
 2. Témata
  1. aktuální dění ve Francii a dalších frankofonních zemích
  2. lidské tělo, zdravý životní styl
  3. rodina, rodinné aktivity, generační soužití
  4. role internetu a digitálních technologií v životě seniorů
  5. sport a jeho význam
  6. sportovní události, olympijské hry
  7. přejatá slova ve francouzštině (jejich role a původ)
  8. zvířata a jejich prostředí
  9. ekologické výzvy současné doby
  10. komiks ve Francii, Belgii a ve světě (vznik a význam)
  11. práce, nezaměstnanost
  12. francouzské písně
  13. frankofonní regiony