U046C Francouzština 3

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen mírně pokročilým, přičemž navazuje na kurz Francouzština 3 z ZS 2019/20, kdy bylo probráno 22 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky.

Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími, porozumění slyšenému při sledování video a audio dokumentů.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Lekce 22 (dokončení): Opakování gramatických jevů (zájmenné předměty, členy, slovesné časy).
 2. Četba kratšího literárního textu, jeho vyprávění. Vlastní vyprávění.
 3. Popis fotografie, kresby – vytvoření legendy, příběhu (práce ve skupině).
 4. Vyjádření podobnosti, jinakosti, charakteristika osob.
 5. Použití subjunktivu – další funkce. Vyjádřit přání, pokyn, zákaz a nevůli.
 6. Přehled zájmenných předmětů.
 7. Infinitivní vazby.
 8. Fonetika a fonologická diskriminace.
 9. Zájmena vztažná a neurčitá.
 10. Počasí, předpověď počasí, klimatické změny. Ekologie.
 11. Vyjádření nutnosti, pochyb, nejistoty, obav.
 12. Subjunktiv minulý.
 13. Francouzské šansony, poezie, kratší povídky.

Literatura

Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.