U046B Francouzština 2

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen velmi mírně pokročilým či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz Francouzština 2 ze ZS 2018/19, kdy bylo probráno 14 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Gramatika
  1. Fonetika a fonologická diskriminace.
  2. Přídavná jména slovesná. Vazby s předložkou DE.
   Různé formulace otázky.
  3. Podmínkové věty. Vyjádření celku a úplnosti.
  4. Podmiňovací způsob přítomný. Zdůraznění větného členu. Číslovky řadové a hromadné.
 2. Slovní zásoba a témata
  1. Vztahy v rodině a v zaměstnání.
  2. V hotelu, na návštěvě, zdvořilostní fráze.
  3. Plánování výletu, okružní cesty, osobní projekty.
  4. Kultura, historie a reálie – významné památky Paříže a Francie. Práce s autentickými dokumenty.
  5. Písně.

Literatura

PRAVDOVÁ M.: Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.