U046A Francouzština 1

Vyučující

PhDr. Janka Priesolová, CSc. (janka.priesolova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Seznámí je se základy francouzské výslovnosti, gramatiky a běžné slovní zásoby tak, aby byli schopni se dorozumět jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích v přítomnosti a budoucnosti(podat základních informace o sobě, své rodině, svém okolí, svých aktivitách). Probírané okruhy budou doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni de dorozumět jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích:

 • vyjádřit souhlas a nesouhlas, otázku, zápor
 • identifikovat osoby, věci a jejich vlastnosti
 • označit jejich kvantitu a kvalitu
 • umístit osoby, předměty a činnosti do prostoru a času
 • popsat své běžné denní aktivity

Obsah předmětu

 1.  Výslovnost a pravopis, základní společenské obraty, představování.
 2. Sloveso être, rod a číslo podstatných jmen (člen určitý a neurčitý), profese a národnosti.
 3. Identifikace osob a předmětů (Kdo to je? Co to je?), osobní údaje, tázací zájmeno quel.
 4. Časování sloves 1.trídy v přítomném čase (parler), otázka, zápor, popis činností.
 5. Rod a postavení přídavných jmen, shoda s podstatným jménem v rodě a čísle (Jaké to je?). Nepravidelné sloveso aller (Kam jedete?), názvy zemí.
 6. Sloveso avoir a přivlastňovací zájmena. Rodina a rodinné vztahy. Číslovky 1-10.
 7. Être – il y a, umístění předmětů v prostoru, předložky místa (Kde to je?), absolutní zápor.
 8. Neopravidelná slovesa vouloir, pouvoir, savoir, connaître, ukazovací zájmena, kam jet na dovolenou/na víkend.
 9. Umístění v čase (Kdy to je?) – dni v týdnu, rozvržení dne, číslovky 10-20.
 10. Nepravidelná slovesa prendre, apprendre, comprendre, přídavná jména nouveau, beau, vieux, dopravní prostředky.
 11. Číslovky 20-100, jak vyjádřit množství, telefonování, telefonní čísla.
 12. Kolik jen hodin ? Vyjádření budoucnosti (aller+infinitif). Popis činností v čase (studium, práce, volný čas).
 13. Časování zvratných sloves v přítomném čase, popis běžných denních činností. Francouzské písně.

Literatura

 • PRIESOLOVÁ, J.: Francouzsky od začátku : (úvod k Základům francouzštiny pro ekonomy). Praha, Oeconomica 2008. ISBN 978-80-245-1351-5.
 • PRAVDOVÁ M. : Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.
 • LEROY-MIQUEL, C.: Grammaire en dialogues : niveau débutant. Paris, CLE international 2005. ISBN 2-09-035217-5.