U046A Francouzština 1

Vyučující

PhDr. Janka Priesolová, CSc. (janka.priesolova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro úplné začátečníky a navazuje na kurz ze ZS. Seznámí je se základy francouzské gramatiky a běžné slovní zásoby tak, aby byli schopni se dorozumět jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích v přítomnosti a budoucnosti(podat základních informace o sobě, své rodině, svém okolí, svých aktivitách). Probírané okruhy budou doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni de dorozumět jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích:

 • vyjádřit souhlas a nesouhlas, otázku, zápor
 • identifikovat osoby, věci a jejich vlastnosti
 • označit jejich kvantitu a kvalitu
 • umístit osoby, předměty a činnosti do prostoru a času
 • popsat své běžné denní aktivity

Obsah předmětu

 1. Opakování: etre – avoir – aller, časování sloves 1. třídy.
 2. Popis předmětů a osob kolem sebe, moje rodina.
 3. Connaître, savoir, ukazovací zájmena.
 4. Vyjádření budoucnosti (aller+infinitif). Kam jet na dovolenou/na víkend.
 5. Umístění v čase – dni v týdnu, rozvržení dne, číslovky 10-20.
 6. Kolik jen hodin ? Popis činností v čase (studium, práce, volný čas).
 7. Nepravidelná přídavná jména : beau, nouveau, vieux.
 8. Modální slovesa (vouloir, pouvoir,savoir), venir.
 9. Číslovky 20-100, telefonní čísla, telefonování.
 10. Nepravidelná slovesa prendre, apprendre, comprendre, dopravní prostředky.
 11. Časování zvratných sloves v přítomném čase.
 12. Popis běžných denních činností (v čase).
 13. Francouzské písně.

Literatura

 • PRIESOLOVÁ, J.: Francouzsky od začátku : (úvod k Základům francouzštiny pro ekonomy). Praha, Oeconomica 2008. ISBN 978-80-245-1351-5.
 • PRAVDOVÁ M. : Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.
 • LEROY-MIQUEL, C.: Grammaire en dialogues : niveau débutant. Paris, CLE international 2005. ISBN 2-09-035217-5.