U046D Francouzština 4

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro středně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 z ZS 2022/23, kdy jsme začali pracovat s učebnicí Marie Pravdové Francouzština pro pokročilé samouky 1 (2. vyd. 2017) – viz Literatura. Po důkladném opakování jsme probrali L 2, přičemž zařazujeme aktuální témata z oblasti kultury apod.

Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen  na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z běžného života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na francouzské reálie s využitím ukázek z literatury, francouzských šansonů a aktualit z frankofonních médií.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • komunikovat v přítomnosti, minulosti a budoucnosti,
 • vyjádřit přání, pocity, pochybnost, nejistotu,
 • požádat o informace a podat informace o kulturních a jiných zajímavostech,
 • dorozumět se v běžných životních situacích (mluvit s svých zálibách, volném čase, cestování, sportování, kultuře, popsat zajímavá místa, lidi, příběhy),
 • sledovat aktuality z frankofonních médií.

Obsah

 1. Opakovací lekce, konverzace – cestování, zážitky, řešení problémů.
 2. Práce s autentickými dokumenty, sledování a komentování fr. aktualit. Vyjádřit vlastní názor, argumentovat.
 3. Vedlejší věty časové, vyjádření časových údajů.
 4. Použití členů ve francouzštině.
  Práce s literárním (písňovým) textem.
 5. Počasí, klimatické změny. Ekologie. Diskuse, argumentace.
 6. Opakování subjunktivu : vyjádření obav, pochybnosti. Použití ve vedlejších větách.
 7. Odvozování slov. Přechylování u podstatných jmen profesí.
 8. Vyjádření srovnání vlastností osob a věcí.
 9. Subjunktiv / infinitiv/ indikativ.
  Zeměpisné názvy, použití členů a předložek.
 10. Zájmena neurčitá. Vyjádření trvání, počátku a ukončení činnosti.
 11. Kulturní aktuality, TV reportáž.
  Slovesa 1. časování s pohyblivým přízvukem.
 12. Filmové ukázky – vyprávění příběhu.
 13. Hravé aktivity, francouzské písně.

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

 • PRAVDOVÁ Marie : Francouzština pro pokročilé samouky 1 (2. vyd.) Leda 2017.ISBN 978-80-7335-468-8.