U046A Francouzština 1

Vyučující

PhDr. Janka Priesolová, CSc. (janka.priesolova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Seznámí je se základy francouzské výslovnosti, gramatiky a běžné slovní zásoby tak, aby byli schopni se dorozumět jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích v přítomnosti a budoucnosti (podat základní informace o sobě, své rodině, svém okolí, svých aktivitách). Probírané okruhy budou doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni de dorozumět jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích:

 • vyjádřit souhlas a nesouhlas, otázku, zápor
 • identifikovat osoby, věci a jejich vlastnosti
 • umístit osoby, předměty a činnosti do prostoru a času
 • popsat své běžné denní aktivity v přítomnosti a blízké budoucnosti

Obsah předmětu

 1. Výslovnost a pravopis, základní společenské obraty, představování.
 2. Sloveso être (být), rod a číslo podstatných jmen (člen určitý a neurčitý), profese a národnosti.
 3. Kdo to je? Co to je? Identifikace osob a předmětů, osobní údaje. (jaký)
 4. Jaké to je? Rod a postavení přídavných jmen, shoda s podstatným jménem v rodě a čísle.
 5. Co děláte ? Časování sloves 1.trídy v přítomném čase (parler), otázka, zápor, popis činností.
 6. Kam jdete? Nepravidelné sloveso aller, názvy zemí.
 7. Sloveso avoir a přivlastňovací zájmena. Rodina a rodinné vztahy. Číslovky 1-10.
 8. Kde to je? Être – il y a, umístění předmětů v prostoru, základní předložky místa, (popis svého pokoje, třídy); absolutní zápor.
 9. Neopravidelná slovesa vouloir, pouvoir, savoir, connaître, ukazovací zájmena, kam jet na dovolenou/na víkend.
 10. Kdy to je? Umístění v čase (dni v týdnu, rozvržení dne, číslovky 10-20.
 11. Kolik jen hodin ? Vyjádření blízké budoucnosti (aller+infinitif). Popis základních činností v čase (studium, práce, volný čas).
 12. Nepravidelná slovesa prendre, apprendre, comprendre, přídavná jména nouveau, beau, vieux, dopravní prostředky.
 13. Francouzské lidové písně.

Literatura

 • PRIESOLOVÁ, J.: Francouzsky od začátku : (úvod k Základům francouzštiny pro ekonomy). Praha, Oeconomica 2008. ISBN 978-80-245-1351-5.
 • LEROY-MIQUEL, C.: Grammaire en dialogues : niveau débutant. Paris, CLE international 2005. ISBN 2-09-035217-5.