U041 Angličtina 2

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (polakova@vse.cz)

Zaměření

Čtvrtý semestr kurzu pro mírně pokročilé, kteří mají zájem o pokračování výuky anglického jazyka. Jde především o praktické uplatnění získaných znalostí.

Výsledky učení

Účastníci kurzu prohlubují základní slovní zásobu. Seznámí se také s gramatikou a osvojí si jednoduchou konverzaci. Výslovnost, přítomný čas, jednoduchý minulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob, množné číslo, základní slovník.

Osnova

 1. Workbook: Unit 6
  1. Denní rutina. Daily routine.
  2. Pracovní život. Working life.
 2. Workbook: Unit 6
  1. Dopravní prostředky. Means of transport.
  2. Gramatika: Větný slovosled. Grammar: Word order in a sentence.
 3. Workbook: Unit 6
  1. Gramatika: Přídávná jména. Grammar: Adjectives
  2. Gramatika: otázky When, Where, What, How. Grammar: questions When, Where, What, How.
 4. Workbook: Unit 6
  1. Doprava v Pekingu. Transport in Beijing.
  2. Metro, autobus, taxi, kolo. Subway, bus, taxi, bicycle.
 5. Unit 7 Minulý týden. Last week
  1. O víkendu. At the weekend.
  2. Gramatika: minulý čas prostý oznamovací způsob. Grammar: Past simple positive.
 6. Unit 7 Minulý týden. Last week
  1. Minulou sobotu. Last Saturday.
  2. Gramatika: Nepravidelné tvary sloves v minulosti. Grammar: Irregular past forms of verbs.
 7. Unit 7 Minulý týden. Last week
  1. Gramatika: Nepravidelné tvary sloves v minulém čase. Grammar: Irregular past form of werbs.
  2. Grammar: Výrazy označující minulost. Grammar: Past time expressions.
 8. Unit 7 Minulý týden. Last week
  1. Gramatika: Sloveso to be v minulém čase. Grammar: Past form of the verb to be.
  2. Gramatika: Minulé tvary slovesa to be v otázce. Grammar: Past forms of the verb to be.
 9. Minulý týden. Last week
  1. Filmy, knihy, restaurace. Films, books, restaurants.
  2. Gramatika: Přídavná jména označující dobré a zlé. Grammar: Adjectives for good and bad.
 10. Unit 7 Minulý týden. Last week
  1. Popište minulé události. Describe things from the past.
  2. Slova: vidět, podívat se/dívat se, sledovat/dívat se. Words: see, look at, watch.
 11. Unit 7 Minulý týden. Last week
  1. Konverzace s přáteli. Speaking with friends.
  2. Gramatika: sloveso can v otázce. Grammar: can in a question.
 12. Unit 7 Minulý týden. Last week
  1. Napříč kulturami. Across cultures.
  2. Rodiny v přítomnosti a rodiny v minulosti. Families now and families in the past.
 13. Unit 7 Minulý týden. Last week
  1. Opakování slovní zásoby a minulého času. Vocabulary and past tense review.

Literatura

DOFF, A.: English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-72633-7.