U040 Italština 3

Vyučující

PhDr. Zdenka Sládková (zdenka.sladkova@vse.cz)

Zaměření

Kurz je určen posluchačům se základní znalostí italštiny na úrovni 7- 8 lekcí níže uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a upevní dovednost komunikace.

Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Výstupy učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah

 1. Opakování předešlé látky. Telefonování, sjednávání schůzek.
 2. Nákupy. Passato prossimo, shoda s příčestím minulým.
 3. Supermarket a klasický obchod. Výrazy množství. Zájmenná částice „ne“. „Ecco“. Zájmeno „quello“.
 4. Vyprávění o dětství, prožité dovolené, atd. Minulý čas imperfektum.
 5. Příběh Romula a Rema. Zkracování vedlejších vět předmětných a účelových.
 6. Prázdniny a dovolená. Využití časů passata prossima a imperfekta ve vyprávění.
 7. Kultura. Rozdíly ve využití časů passata prossima a imperfekta.
 8. Divadlo. Film. Televize. Italský neorealistický film.
 9. Počasí. Roční období a měsíce roku. Budoucí čas.
 10. Podmínkové souvětí 1. typu. Světové strany.
 11. Vyprávění o svém životě. Životopis, vyplňování formulářů.
 12. Italský školský systém. České školství.
 13. Italská gesta.

Literatura

Ferrarová, E. – Ferraová, M. – Pospíšilová, V. Učebnice současné italštiny = Manuale di Italiano contemporaneo. Díl 1. Brno, Computer Press 2008. ISBN 978-80-251-1956-3.