U038 Italština 1

Vyučující

PhDr. Zdenka Sládková (zdenka.sladkova@vse.cz)

Zaměření

Kurz je určen naprostým začátečníkům, kterým poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích i nezbytné základní informace o reáliích Itálie. Studující jsou vedeni k získání a rozvoji základních řečových dovedností – mluvení, poslechu, čtení a psaní. V kurzu si osvojí základy italské výslovnosti a pravopisu, nejběžnější slovní zásobu a základní mluvnické jevy tak, aby byli postupně schopni dorozumět se v základních životních situacích.

Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Obsah

  • Gramatika: časování sloves v přítomném čase, množné číslo podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, člen určitý a neurčitý, číslovky, hodiny aj.
  • Tematické okruhy: základní společenské obraty, seznamování a představování, návštěva baru, oslava narozenin, společenský život Čechů a Italů, denní program, rodina, profese aj.

Literatura

V. Pospíšilová, E. Ferrarová, M. Ferrarová: Učebnice současné italštiny. 1. díl. Computer Press a.s., Brno. ISBN 978-80-251-1956-3.