U038 Italština 1

Vyučující

PhDr. Zdenka Sládková (zdenka.sladkova@vse.cz)

Zaměření

Kurz je určen naprostým začátečníkům, kterým poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích i nezbytné základní informace o reáliích Itálie. Studující jsou vedeni k získání a rozvoji základních řečových dovedností – mluvení, poslechu, čtení a psaní. V kurzu si osvojí základy italské výslovnosti a pravopisu, nejběžnější slovní zásobu a základní mluvnické jevy tak, aby byli postupně schopni dorozumět se v základních životních situacích.

Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Obsah

 1. Charakteristické rysy italského jazyka. Abeceda. Výslovnost. Základní společenské obraty a fráze.
 2. Ve třídě. Nepravidelné sloveso „essere“. Zápor. Osobní zájmena v 1. pádě. Člen určitý a neurčitý.
 3. Mapa Itálie. Italské regiony a krajská města.
 4. V italském baru. Obraty běžné konverzace. Nepravidelná slovesa „avere“ a „andare“.
 5. Základní popis osoby. Množné číslo podstatných a přídavných jmen.
 6. Italská káva. Ustálená spojení slovesa „avere“ a použití slovesa „andare“.
 7. Oslava narozenin. 1. a 2. slovesná třída. „C´è“, „ci sono“.
 8. Lidské činnosti.  Profese. Spojení určitého členu s předložkami.
 9. Barvy. Nepravidelné sloveso „piacere“. Přídavné jméno „bello“.
 10. Na návštěvě. Tradice italských barů.
 11. Program dne. Slovesa 3. třídy. Nepravidelná slovesa „fare“,  „dare“,  „uscire“.
 12. Programy televize. Nepravidelné sloveso „potere“. Číslovky základní. Vyjádření času.
 13. Opakování látky za semestr.

Literatura

V. Pospíšilová, E. Ferrarová, M. Ferrarová: Učebnice současné italštiny. 1. díl. Computer Press a.s., Brno. ISBN 978-80-251-1956-3.