U036B Španělština 4

Vyučující

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. (e-mail: vlasta.hlavickova@vse.cz)

Obsah

Kurz je určen pro středně pokročilé zájemce, kteří mají zájem rozšířit si své konverzační možnosti, ale také pokročit ve znalostech gramatických. Předpokládáme, že zájemci si dosud osvojili látku přibližně 20 lekcí učebnice. Pozornost bude proto věnována zejména procvičování komunikativních dovedností, především vyjadřovat své názory, žádosti a požadavky. Studující si postupně osvojí porozumění kratším zprávám ze španělského denního tisku a stručně je shrnout a komentovat. Součástí bude úvod do korespondence (cestovní kancelář, objednávka, rezervace ubytování, reklamace).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v běžných životních situacích a vyjádřit své názory, přání, požadavky a problémy. Budou schopni vést jednoduchou písemnou korespondenci.

Osnova

 1. Gramatika.
  1. Podmiňovací způsob.
  2. Rozkazovací způsob – opakování.
  3. Subjuntiv přítomný a jeho použití.
  4. Složený (předpřítomný) minulý čas a jeho používání.
  5. Použivání minulých časů.
  6. Subjuntiv po spojkách.
  7. Používání subjuntivu po slovesech.
  8. Subjuntiv v hlavní větě.
  9. Příslovce a víceslovná příslovečná určení.
  10. Podmínkové souvětí.
  11. Odvozování zdrobnělin.
  12. Přejímání cizích slov, anglicizmy.
 2. Tematické okruhy.
  1. Aktuální zprávy. Četba a překlad.
  2. Aktuální zprávy z tisku El Paía, ABC. Komentář a diskuse.
  3. Aktuální zprávy z tisku El Paía, ABC. Shrnutí ústně, písemně.
  4. Zájmy a záliby.
  5. Cestování.
  6. Cestovní kancelář.
  7. Španělsko – cesta po Španělsku.
  8. Hotel a hotelové služby.
  9. Ubytování, ubytovací možnosti.
  10. Stravování doma, v restauraci, typická španělská jídla.
  11. Výlety, exkurze, prohlídka města s průbodcem.
  12. Reklamace v hotelu.

Literatura

 • HLAVIČKOVÁ, V. — REJZEK, V. — ŠPINKOVÁ, E.: Španělština I. Část 1. Praha, Oeconomica 2004. ISBN 80-245-0751-X.
 • MORENO, Concha, TUTS Martina. Espaňol en el hotel. Madrid, SGEL 2011.