U036B Španělština 4

Vyučující

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. (e-mail: vlasta.hlavickova@vse.cz)

Obsah

Kurz je určen pro středně pokročilé zájemce, kteří mají zájem rozšířit si své konverzační možnosti, ale také pokročit ve znalostech gramatických. Předpokládáme, že zájemci si dosud osvojili  látku přibližně 16 lekcí učebnice. Pozornost bude proto věnována zejména osvojení a procvičování schopnosti vyjadřovat své názory, přání a pocity, žádosti a požadavky. Zároveň se studující postupně naučí rozumět kratším autentickým zprávám z denního tisku a stručně je shrnout, případně komentovat.

Výstupy z učení

Zdokonalování dovednosti dorozumět se a vést jednoduchou běžnou konverzaci na různá témata každodenního života. Postupné osvojování a procvičování vybraných  jazykových prostředků, zejména  podmiňovacího způsobu, subjuntivu (spojovacího způsobu) a předpřítomného minulého času a jejich používání v běžné konverzaci nebo v textech z denního tisku.

Osnova

 • Gramatika
  • Podmiňovací způsob.
  • Subjuntiv  přítomný a  jeho použití. Rozkazovací způsob.
  • Složený (předpřítomný) minulý čas a jeho používání.
 • Tematické okruhy
  • Aktuální zprávy.
  • Zájmy a záliby.
  • Cestování.
  • Ubytování a stravování, doprava.
  • Španělsko – Latinská Amerika.

Předpokládá se osvojení lekcí 13 – 17/18  základní učebnice, kterou vyučující doplní autentickými materiály, aktuálním zprávami ze španělského tisku.

Literatura

 • HLAVIČKOVÁ,V. a kol. Španělština I. a II. část. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0751-X.
 • Texty z denního tisku a z internetu.