U036A Španělština 2

Vyučující

PhDr. Soňa Nacherová, Ph.D. (e-mail: sona.nacherova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro mírné začátečníky. Cílem předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně v rozsahu 3 lekcí z výukového materiálu „Nové učebnice současné španělštiny, L10 – L12“.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů.

Komunikace bude od již od úplných začátků cíleně zaměřena na běžnou konverzaci a bude koncipována tak, aby s prostudovanou základní gramatikou studenti byli schopni v jednoduché konverzaci: promluvit o svém volném čase a aktivitách, používat slovní zásobu z tématu nákupu základních potravin, typických jídel a přípravu receptů, při cestování v dopravních prostředcích a orientaci ve městě.

Obsah předmětu

 1. Gramatika: opakování gramatických celků z lekcí 7 – 9.
 2. Gramatika: zájmena 3. a 4. pádu – tvary a postavení, samostatně i v kombinaci.
 3. Gramatika: stupňování přídavných jmen a porovnávání.
 4. Gramatika: budoucí čas jednoduchý.
 5. Gramatika: gerundium – tvoření a užití, opisné vazby.
 6. Gramatika: nepravidelná slovesa – výklad nových typů + opakování.
 7. Gramatika: minulý čas jednoduchý.
 8. Gramatika: časové předložky, česká předložka „před“.
 9. Tematické okruhy: Vamos de compras.
 10. Tematické okruhy: Cocina checa y espaňola – recetas.
 11. Tematické okruhy: Preparamos una fiesta.
 12. Tematické okruhy: Madrid y su transporte público.
 13. Tematické okruhy: Viajamos por la ciudad.

Literatura

 • Macíková, O. – Mlýnková, L.: Nová učebnice současné španělštiny (vhodní u pro samouky) 1. díl. Brno, Edika 2019. ISBN 978-80-266-1381-7.