U036B Španělština 2 – pro každý věk

Vyučující

PhDr. Soňa Nacherová, Ph.D. (e-mail: sona.nacherova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět je určen pro středně pokročilé studenty na úrovni 7. semestru jazykové výuky. Cílem předmětu je rozvíjení dosažených a získání nových jazykových dovedností a znalostí při komunikaci v běžných situacích v rozsahu 3 lekcí – Repaso II, L15 a L16 – v rámci „Nové učebnice současné španělštiny.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v běžných denních situacích s použitím probírané gramatiky a tematických okruhů v rámci lekcí Repaso II – lekce 16.

Obsah předmětu

 1. Gramatika: minulý čas jednoduchý a podmiňovací způsob – opakování.
 2. Gramatika: imperfecto – tvary, použití, vyjádření časové roviny v souslednosti.
 3. Gramatika: vazby Estar + gerundio a Ir + A + infinitivo v imperfektu.
 4. Gramatika: slovesa nepravidelná a s hláskovou změnou: enviar,jugar, reír, caber.
 5. Gramatika: opakování zájmena TODO a procvičení zájmena MISMO.
 6. Gramatika: Participio (příčestí trpné) – tvoření a použití.
 7. Gramatika: minulý čas složený (pretérito perfecto compuesto).
 8. Gramatika: souslednost časová v přítomnosti a v minulosti.
 9. Gramatika: číslovky řadové a násobně.
 10. Tematické okruhy: América Latina – resumen del tema.
 11. Tematické okruhy: La educación en Espaňa.
 12. Tematické okruhy: Comparando el presente y el pasado (použití min. časů).
 13. Tematické okruhy: Hablando de deportes.

Literatura

 • Macíková, O.-Mlýnková, L.: Nová učebnice současné španělštiny (vhodní u pro samouky) 1. díl. Brno, Albatros Meida 2019. ISBN 978-80-266-1381-7.