U036A Španělština 1

Vyučující

PhDr. Soňa Nacherová, Ph.D. (e-mail: sona.nacherova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro mírné začátečníky. Cílem předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně v rozsahu 3 lekcí z výukového materiálu „Nové učebnice současné španělštiny, L7-Repaso I-L8“.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů.

Komunikace bude od již od úplných začátků cíleně zaměřena na běžnou konverzaci a bude koncipována tak, aby s prostudovanou základní gramatikou studenti byli schopni v jednoduché konverzaci: popsat blízkou osobu, popsat svou rodinu, popsat svůj byt/dům, promluvit o svém volném čase a aktivitách, reprodukovat vybrané informace o Španělsku.

Obsah předmětu

 1. Gramatika: nepravidelná slovesa – salir, decir, poner/ponerse; soler.
 2. Gramatika: zvratná slovesa.
 3. Gramatika: vyjadřování času a udávání hodin.
 4. Gramatika: používání časových předložkových vazeb s infinitivem.
 5. Gramatika: Základní číslovky od 200 do miliardy.
 6. Gramatika: shrnutí a procvičení tázacích zájmen.
 7. Gramatika: ukazovací zájmena.
 8. Gramatika: skupina hláskové změny E-I, sloveso PEDIR.
 9. Tematické okruhy: Prohloubení a procvičení konverzace – Descripción de la casa y de las habitaciones (procvičení užití tří sloves „být“ – ser, estar, hay).
 10. Tematické okruhy: Rutina diaria, Programa del día, Días favoritos.
 11. Tematické okruhy: Espaňa – su geografía, sus comunidades, su cultura.
 12. Tematické okruhy: El clima en Espaňa.
 13. Tematické okruhy: Mi familia.

Literatura

 • Macíková, O. – Mlýnková, L.: Nová učebnice současné španělštiny (vhodní u pro samouky) 1. díl. Brno, Edika 2019. ISBN 978-80-266-1381-7.