U036 Španělština 2 – pro každý věk

Vyučující

PhDr. Soňa Nacherová, Ph.D. (e-mail: sona.nacherova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět je určen pro mírné začátečníky. Cílem předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně v rozsahu lekci Repaso I – lekce 9 v Nové učebnice současné španělštiny.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů v rámci lekce Repaso I – lekce 9.

Obsah předmětu

 1. Gramatika: nepravidelná slovesa – poner, ponerse.
 2. Gramatika: slovesa se změnou kmenové samohlásky – typ E-I.
 3. Gramatika: ukazovací zájmena.
 4. Gramatika: základní číslovky od 200 do miliardy.
 5. Gramatika: tázací zájmena a příslovce.
 6. Gramatika: nepřízvučné tvary osobních zájmen.
 7. Gramatika: osobní zájmena přízvučná.
 8. Gramatika: zdůraznění předmětu.
 9. Gramatika: zápor ve větě.
 10. Tematické okruhy: Familia.
 11. Tematické okruhy: Moda.
 12. Tematické okruhy: Mi tiempo libre.
 13. Tematické okruhy: Espaňa en detalle.
 14. Tematické okruhy: El clima en Espaňa.

Literatura

 • Macíková, O.-Mlýnková, L.: Nová učebnice současné španělštiny (vhodní u pro samouky) 1. díl. Brno, Edika 2019. ISBN 978-80-266-1381-7.