U036 Španělština 2 – pro každý věk

Vyučující

PhDr. Soňa Nacherová, Ph.D. (e-mail: sona.nacherova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět je určen pro mírné začátečníky. Cílem předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně v rozsahu lekci 5 – Repaso I Nové učebnice současné španělštiny.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů v rámci lekce 5 – Repaso I.

Obsah předmětu

 1. Gramatika: výslovnost – výklad hlásek dle norem evropské španělštiny, spelování.
 2. Gramatika: problematika podstatných jmen – členy, množné číslo, tvoření ženského rodu.
 3. Gramatika: problematika přídavných jmen – typy, přechylování.
 4. Gramatika: zájmena – osobní, tázací, přivlastňovací, „todo“.
 5. Gramatika: přítomný čas sloves pravidelných všech 3. tříd dle infinitivního zakončení.
 6. Gramatika: nepravidelná slovesa – ser, estar, ir, ver, tener + hacer.
 7. Gramatika: slovesa s hláskovými změnami – conocer, traducir.
 8. Gramatika: číslovky do 20.
 9. Gramatika: budoucí čas opisný – vazba IR + A + inf.
 10. Gramatika: vazba ME GUSTA + inf/subst.
 11. Gramatika: předložky – pádové, příslovečného určení (směrové i statické), slovesné.
 12. Tematické okruhy: Jak se představit, pozdravit, poprosit a poděkovat.
 13. Tematické okruhy: Mi amigo – jak popsat osobu.
 14. Tematické okruhy: Mis actividades – jak říci pár slov o svých zájmech/aktivitách.
 15. Tematické okruhy: Mi salud – jak informovat o svém zdravotním stavu.
 16. Tematické okruhy: Mi familia – jak sdělit základní informace o rodině.
 17. Tematické okruhy: Mi apartamento/casa – jak popsat byt/dům.

Literatura

 • Macíková, O.-Mlýnková, L.: Nová učebnice současné španělštiny (vhodní u pro samouky) 1. díl. Brno, Edika 2019. ISBN 978-80-266-1381-7.