U036 Španělština 1 – pro každý věk

Vyučující

Soňa Nacherová, Ph.D. (e-mail: sona.nacherova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět je určen pro úplné začátečníky. Cílem předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů.

Obsah předmětu

V předmětu se budou probírat první 4 lekce podle učebnice „Nová učebnice současné španělštiny 1. díl“ a s tím související úvodní témata, která budou dále rozvíjena a průběžně doplňována materiály k aktivnímu procvičení.

Komunikace bude od již od úplných začátků cíleně zaměřena na běžnou konverzaci a bude koncipována tak, aby s prostudovanou gramatikou studenti byli schopni: představit se, popsat blízkou osobu, informovat o svém zdravotním stavu, sdělit základní informace o rodině, popsat byt/dům, říci pár slov o svých zájmech, aj.

 1. Gramatika
  1. výslovnost – výklad hlásek dle norem evropské španělštiny, spelování
  2. problematika podstatných jmen – členy, množné číslo, tvoření ženského rodu
  3. problematika přídavných jmen – typy, přechylování
  4. zájmena – osobní, tázací, přivlastňovací, „todo“
  5. přítomný čas sloves pravidelných všech 3. tříd dle infinitivního zakončení
  6. nepravidelná slovesa – ser, estar, ir, ver, tener + hacer
  7. slovesa s hláskovými změnami – conocer, traducir
  8. číslovky do 20
  9. budoucí čas opisný – vazba IR + A + inf.
  10. vazba ME GUSTA + inf/subst.
  11. předložky – pádové, příslovečného určení (směrové i statické), slovesné
 2. Tematické okruhy
  1. Jak se představit, pozdravit, poprosit a poděkovat.
  2. Mi amigo – jak popsat osobu.
  3. Mis actividades – jak říci pár slov o svých zájmech/aktivitách.
  4. Mi salud – jak informovat o svém zdravotním stavu.
  5. Mi familia – jak sdělit základní informace o rodině.
  6. Mi apartamento/casa – jak popsat byt/dům.

Literatura

 • Macíková, O.-Mlýnková, L.: Nová učebnice současné španělštiny (vhodní u pro samouky) 1. díl. Brno, Edika 2019.ISBN 978-80-266-1381-7.