U035 Management zvládání života

Vyučující

PhDr. Petr Beroušek (e-mail: berousek@vse.cz)

Charakteristika

Kurs je přístupný pro všechny posluchače Univerzity třetího věku, nemá žádné vstupní požadavky.

Obsah

Cílem kurzu je přispět k sebepoznání účastníků na jejich dosavadní životní cestě a poskytnutí podnětů pro smysluplné, příznivé nahlížení na sebe v postavení, životní roli vitálního seniora.

 1. Seznámíte se se základními psychologickými poznatky o aktivním přístupu člověka k vlastnímu životu, k životním příležitostem a výzvám, k překonávání osobních nesnází, k řešení problémů souvisejících se zvládáním života v jednotlivých životních fázích, o významnosti vidění perspektivy, se seberealizací a rozvojem vlastní osobnosti a se zvládáním náročných životních situací.
 2. Porozumíte bio psycho sociálně kulturním zákonitostem cílevědomého utváření své vlastní osobnosti a řešení problémů spjatých se zásadním rozhodováním o vlastní životní cestě (aspoň „držet stopu“) a osobní kariéře v souladu se svým názorovým a hodnotovým zaměřením.

Formy a metody práce

Uvozující vizualizované přednášky obohacené o ukázky podnětných filmových a literárních děl – s následnou rozpravou.

Rámcový program kurzu

 1. Psychologie životní cesty a duševní zdraví.
 2. Poznání a sebepoznání  já (osobnosti) v roli seniora.
 3. Sociální kultura jednotlivce a společnost.
 4. Psychohygiena jako cesta k duševní rovnováze.
 5. Stres, distres, eustres a my.
 6. Zdraví a obavy z nemoci  a celkových obtíží ve stáří – jejich zvládání.
 7. Kaleidoskop důležitých zajímavostí z biologie lidského stárnutí (zaostřeno na mozek).
 8. Mé spirituální Já.

Doporučená literatura

 • Austad, N. Steven: Proč stárneme. Praha: Mladá Fronta, 1999.
 • Berne, E.: Co řeknete, až pozdravíte. Praha: Portál 1997.
 • Dessaintová, Marie-Paule: Nezačínejte stárnout. Praha: Portál, 1999.
 • Frankl, Viktor, E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996.
 • Haškovcová, Helena: Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989.
 • Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2003.
 • Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN, 1982.
 • Pacovský, Vladimír. O stárnutí a stáří. Praha: Avicenum, 1990.
 • Říčan, Pavel. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990.
 • Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2002.
 • Stuart-Hamilton, Ian. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999.
 • Špatenková, N.: Krize. Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada Publishing, 2004.
 • Vaďurová, Helena, Mühlpachr, Pavel. Kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
 • Vondráček, Vladimír. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Úvod. Bratislava : Columbus, 1993.