U035 Management zvládání života

Vyučující

PhDr. Petr Beroušek (e-mail: berousek@vse.cz)

Zaměření předmětu

Seznámíte se se základními psychologickými poznatky o aktivním přístupu člověka k vlastnímu životu, k životním příležitostem a výzvám, k překonávání osobních nesnází, k řešení problémů souvisejících se zvládáním života, obzvláště za zcela nových okolností vyvolaných pandemií COVID – 19.

Porozumíte bio psycho sociálně kulturním zákonitostem cílevědomého utváření své vlastní osobnosti a řešení problémů spjatých se zásadním rozhodováním o vlastní životní cestě (aspoň „držet stopu“) v časech velkých změn. To vše v hledání souladu se svým stávajícím názorovým a hodnotovým zaměřením.

Kurz bude obohacován filmovými ukázkami a videoklipy přímo související s probíranými tématy a následnou rozpravou o nich.

Výsledky učení

Cílem kurzu je přispět k sebepoznání účastníků na jejich dosavadní životní cestě a poskytnutí podnětů pro smysluplné, příznivé nahlížení na sebe v postavení, životní roli vitálního seniora
v obtížnějších podmínkách současnosti.

Vedlejším cílem je poskytnout účastníkům rozmanitou materii k vlastní práci na sobě, kulturnímu obohacení.

Formy a metody práce

Uvozující vizualizované přednášky obohacené o ukázky podnětných filmových a literárních děl – s následnou rozpravou.

Rámcový program kurzu

 1. Psychologie životní cesty a duševní zdraví.
 2. Poznání a sebepoznání já (osobnosti) v roli seniora.
 3. Obavy o psychické zdraví ve změněných podmínkách života.
 4. Stres, distres, eustres a my.
 5. Obavy o zdraví, strach z nemoci, v nastalých nových podmínkách – ve stáří a jejich zvládání.
 6. Kaleidoskop důležitých zajímavostí z biologie lidského stárnutí (zaostřeno na mozek).
 7. Mé spirituální Já.
 8. Osobní a společné zkušenosti ze zažitých razantních zásahů do dosud navyklého způsobu života, který s sebou přinesla pandemie COVID-19.
 9. Já – jedinec, ocitající se v krizi sociální a ekonomické kultury, za nastávající krize naší společnosti v turbulentní změně globálního světa.

Doporučená literatura

 • NOVÁK, Tomáš. – CAPPONI, Věra. Sám sobě psychologem. Tomáš Novák, Věra Capponi. 3., dopl. vyd. Praha : Grada, 2003. 218 s., ISBN 8024706067.
 • Berne Eric: Co řeknete, až pozdravíte – Transakční analýza životních scénářů, 2013 ISBN 978-80-262-0486-2.
 • Dessaintová Marie-Paule: Nezačínejte stárnout, 1999, EAN 9788071782551.
 • Frankl Viktor E.: Lékařská péče o duši, 2006, EAN 9788072951956.
 • FULGHUM, Robert. Možná, možná ne : nápady z vnitřního světa. Praha : Odeon, 1993. ISBN 8020704841.
 • Hamilton Ian Stuart: Psychologie stárnutí, 1999, ISBN 80-7178-274-2.
 • Haškovcová Helena: FENOMÉN STÁŘÍ, 1989, EAN 9788087109199.
 • HAUCK, Olivier. Překonejte komplex méněcennosti. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. 104 s ISBN 9788073676650.
 • Křivohlavý Jaro: Psychologie zdraví, 2001, ISBN 978-80-7367-568-4, EAN 9788073675684.
 • KUNEŠ, David. Sebepoznání: [psychoterapeutické principy a přístupy]. Praha: Portál, 2009. 151 s. ISBN 9788073675417.
 • Laurent Gounelle: Muž, který chtěl být šťastný, 2008, Rybka Publishers, ISBN 978-80-87067-90-1.
 • MAUROIS, André. Umění žít. Praha : Brána, 2004. 181 s. ISBN 8072432001.
 • Míček Libor: Duševní hygiena, 1984, ISBN 14-400-84.
 • MINAŘÍK, Květoslav. Cesta k dokonalosti : praktická psychologie. Květoslav Minařík. Praha : Canopus, 1991. 134 s., ISBN 8085202115.
 • Pacovský, Vladimír: O stárnutí a stáří, 1990, ISBN 80-201-0076-8.
 • Pacovský, Vladimír: Proti věku není léku? – úvahy o stárnutí a stáří, 1997, ISBN 80-7184-486-1.
 • PESESCHKIAN, Nossrat. Kupec a papoušek : využití orientálních přiběhů v psychoterapii : názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování. Brno : Cesta, 1996. 126 s ISBN 8085319608.
 • PESESCHKIAN, Nossrat: Psychoterapie v každodenním životě: jak se účinně vypořádat s konflikty.Brno : Cesta, 2000. 268 s. ISBN 807295010X.
 • Říčan Pavel: Cesta životem, 2004, EAN 9788073671242.
 • Smékal Vladimír: Pozvání do psychologie osobnosti, 2009, EAN 9788087029626.
 • Steven N. Austad: Proč stárneme 1999, ISBN 80-204-0804-5.
 • Špatenková Naděžda: Krize: psychologický a sociologický fenomén, 2004, ISBN 8024708884, 9788024708881.
 • VAĎUROVÁ Helena, MÜHLPACHR Pavel: Kvalita života: teoretická a metodologická východiska, 2005. ISBN 80-210-3754-7.
 • WATZLAWICK, Paul: Úvod do neštěstí. Hradec Králové, Konfrontace, 1994. ISBN 8090003982.