U022 Účetnictví a daňová evidence živnostníka 13

Vyučující kurzu

Ing. Monika Randáková, Ph.D. (katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky

Kombinace přednášky a cvičení.

Cíl

Cílem předmětu je navázat na kurzy Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1 – 12. Prohloubit dosavadní praktické znalosti při vedení účetnictví a daňové evidence živnostníka formou řešení souvislých příkladů včetně daňových dopadů. Seznámit se s procesem oddlužení fyzických osob.

Cílem kurzu není detailní výklad právních a daňových předpisů.

Osnova dle výukových týdnů

 1. Oddlužení fyzických osob.
 2. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci.
 3. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví.
 4. Řešení souvislých příkladů – daňové souvislosti (daň z příjmů, DPH, silniční daň).
 5. Účetnictví veřejné obchodní společnosti.
 6. Účetnictví komanditní společnosti.
 7. Test, zhodnocení výsledků testu, rozbor správného řešení.

Volně navazuje na výuku předchozích dílů:

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1

 1. Vymezení pojmu individuální podnikatel (živnostník) a jeho evidenční povinnosti.
 2. Předmět podnikání – nákup a prodej zboží, poskytování služeb.
 3. Vymezení pojmu daňová evidence a její legislativní úprava.
 4. Vedení evidence na peněžní bázi (peněžní příjmy a peněžní výdaje, daňové příjmy a daňové výdaje).
 5. Účetní doklady a jejich vyhotovování – faktura, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, příjemka, výdejka apod.
 6. Záznamy transakcí, podklad pro daňovou kontrolu.
 7. Řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 8. Pokračování v řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 9. Regulace účetnictví v ČR.
 10. Rozvaha, základní stavební prvky rozvahy.
 11. Výsledek hospodaření a jeho zjišťování.
 12. Účetní metody, základy vedení účetnictví.
 13. Účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu – rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 2

 1. Řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 2. Leasing v daňové evidenci.
 3. Výkaz o majetku a závazcích.
 4. Výkaz o příjmech a výdajích.
 5. Sestavení daňového přiznání fyzické osoby (živnostníka).
 6. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely sociálního pojištění.
 7. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely zdravotního pojištění.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 3

 1. Sestavení rozvahy.
 2. Zjištění výsledku hospodaření obchodního podniku.
 3. Zjištění výsledku hospodaření výrobního podniku – účelové členění nákladů.
 4. Zjištění výsledku hospodaření výrobního podniku – druhové členění.
 5. Položky časového rozlišení.
 6. Oceňování majetku a závazků při pořízení, příp. vzniku.
 7. Oceňování položek účetních výkazů.
 8. Účtování DPH.
 9. Záznamní povinnost k DPH.
 10. Sestavení přiznání k DPH – plný odpočet.
 11. Sestavení přiznání k DPH – krácený odpočet.
 12. Převod nemovitosti kupní smlouvou.
 13. Sestavení přiznání k dani z převodu nemovitostí.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 4

 1. Opakování daně z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí.
 2. Sestavení přiznání k dani z nemovitostí.
 3. Silniční daň.
 4. Sestavení přiznání k silniční dani.
 5. Principy vedení daňové evidence.
 6. Daňové přiznání fyzické osoby – vede daňovou evidenci nebo výdaje paušálem.
 7. Principy vedení účetnictví, rozvaha a výsledovka.
 8. Daňové přiznání fyzické osoby – vede účetnictví.
 9. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely sociálního pojištění. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely zdravotního pojištění.
 10. Leasing, bankovní úvěr v daňové evidenci a v účetnictví.
 11. Mzdová agenda v daňové evidenci a v účetnictví.
 12. Rezervy v daňové evidenci a v účetnictví.
 13. Vymáhání pohledávek, projev v daňové evidenci a v účetnictví.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 5

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů formou zpracování souvislých příkladů.
 2. Účetní a daňové odpisy v daňové evidenci a v účetnictví.
 3. Rezervy v daňové evidenci a účetnictví.
 4. Cenné papíry majetkové.
 5. Cenné papíry dluhové.
 6. Úvěry – bankovní, kontokorentní, eskontní.
 7. Obchodování se zahraničím.
 8. DPH při obchodování se zahraničím.
 9. Sestavení přiznání k DPH.
 10. Daň z nemovitostí.
 11. Sestavení přiznání k dani z nemovitostí.
 12. Silniční daň.
 13. Sestavení přiznání k silniční dani.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 6

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů formou zpracování souvislých příkladů.
 2. Sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob – daňová evidence.
 3. Sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob – paušální výdaje.
 4. Sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob – účetnictví.
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely sociálního pojištění.
 6. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely zdravotního pojištění.
 7. Sestavení vyúčtování k dani ze závislé činnosti a ke srážkové dani.
 8. Daň z nemovitostí. Sestavení přiznání k dani z nemovitostí.
 9. Silniční daň. Sestavení přiznání k silniční dani.
 10. Sestavení přiznání k DPH.
 11. Rezervy v daňové evidenci a účetnictví.
 12. Nový občanský zákoník ve vazbě na účetnictví.
 13. Zákon o obchodních korporacích ve vazbě na účetnictví.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 7

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů.
 2. Řešení souvislých příkladů s dopadem do účetních výkazů.
 3. Pokračování v řešení souvislých příkladů s dopadem do účetních výkazů.
 4. Rozbor účetní závěrky konkrétní společnosti.
 5. Pokračování v rozboru účetní závěrky konkrétní společnosti.
 6. Daň z příjmů – daňově uznatelné náklady.
 7. Daň z příjmů – daňově neuznatelné náklady.
 8. Opakování DPH, daňová povinnost, nadměrný odpočet, krácení DPH, vypořádání DPH.
 9. Obchodování se zahraničím.
 10. DPH při obchodování se zahraničím.
 11. Daň z nemovitostí.
 12. Sestavení přiznání k dani z nemovitostí.
 13. Novinky v účetní a daňové legislativě pro rok 2014 a 2015.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 8

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů.
 2. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci.
 3. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba uplatňující výdaje procentem z příjmů.
 4. Daňové odpisy dlouhodobého majetku.
 5. Daň z příjmů fyzických osob – daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady, daňové odpočty, slevy na dani.
 6. Sestavení daňového přiznání – daň z příjmů fyzických osob.
 7. Novinky v účetní a daňové legislativě pro rok 2015.
 8. Mzdová agenda.
 9. Daň z přidané hodnoty, daňová povinnost, nadměrný odpočet, krácení DPH, vypořádání DPH.
 10. Pokračování v dani z přidané hodnoty.
 11. Daň z přidané hodnoty při obchodování se zahraničím.
 12. Daň z nabytí nemovitých věcí.
 13. Sestavení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 9

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů, řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví.
 2. Obchodování se zahraničím (nákup a prodej zásob, DM, CP).
 3. Kurzové diference v průběhu účetního období a k rozvahovému dni.
 4. Položky časového rozlišení (NPO, PPO, VýnPO, VýdPO).
 5. Dohadné položky aktivní a pasivní.
 6. Účelové členění nákladů – obchodní a výrobní podnik.
 7. Druhové členění nákladů – obchodní a výrobní podnik.
 8. Inventarizace majetku a dluhů, účtování inventarizačních rozdílů, účtování opravných položek k majetku.
 9. Mzdové účetnictví – výpočet mzdy pracovníka.
 10. Mzdové účetnictví – účtování, odvodové povinnosti.
 11. Rozdělování zisku v kapitálových společnostech, výplaty záloh na podíly na zisku (aktuální doplňkové téma).
 12. Test.
 13. Zhodnocení výsledků testu, rozbor správného řešení.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 10

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů, řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví.
 2. Věcná kontrola účetnictví – inventarizace, externí audit.
 3. Sestavení účetní závěrky fyzické osoby vedoucí účetnictví k 31. 12. 2015.
 4. Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016.
 5. Struktura účetní závěrky od 1. 1. 2016.
 6. Sestavení daňového přiznání fyzických osob za rok 2015 – účetnictví.
 7. Sestavení daňového přiznání fyzických osob za rok 2015 – daňová evidence.
 8. Mzdové účetnictví – výpočet mzdy pracovníka.
 9. Mzdové účetnictví – účtování, odvodové povinnosti.
 10. Sestavení kontrolního hlášení k DPH od 1. 1. 2016.
 11. Sestavení kontrolního hlášení k DPH od 1. 1. 2016 – praktické příklady.
 12. Test.
 13. Zhodnocení výsledků testu, rozbor správného řešení.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 11

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů, řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci nebo vedoucí účetnictví.
 2. Řešení souvislých příkladů – účetnictví s.r.o.
 3. Řešení souvislých příkladů – účetnictví a.s.
 4. Sestavení účetní závěrky s.r.o. a a.s. v plném rozsahu.
 5. Sestavení daňového přiznání právnické osoby (s.r.o. a a.s.).
 6. Finanční analýza – horizontální a vertikální analýza.
 7. Finanční analýza – poměrové ukazatele.
 8. Rozbor účetních výkazů konkrétního podniku (s.r.o. a a.s.).
 9. Likvidace podniku – právnické osoby – bez právního nástupce, výplata podílu na likvidačním zůstatku.
 10. Likvidace podniku – fyzické osoby.
 11. Elektronická evidence tržeb.
 12. Test.
 13. Zhodnocení výsledků testu, rozbor správného řešení.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 12

 1. Likvidace podniku – právnické osoby – bez právního nástupce, výplata podílu na likvidačním zůstatku – souvislé příklady.
 2. Likvidace podniku – fyzické osoby.
 3. Likvidace podniku – fyzické osoby – souvislé příklady.
 4. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci.
 5. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví.
 6. Sestavení daňového přiznání fyzické osoby za rok 2016.
 7. Sestavení přehledů na sociální a zdravotní pojištění za rok 2016.
 8. Účelové členění nákladů – obchodní a výrobní podnik.
 9. Druhové členění nákladů – obchodní a výrobní podnik.
 10. Oddlužení fyzických osob.
 11. Oddlužení fyzických osob – pokračování.
 12. Test.
 13. Zhodnocení výsledků testu, rozbor správného řešení.