U021 Účetnictví a daňová evidence živnostníka 3

Vyučující

 • Ing. Monika Randáková, Ph.D. (katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky
Kombinace přednášky a cvičení.

Konání

v první polovině semestru 17. 9. – 29. 10. 2019, 7:30 – 10:45

Zaměření předmětu

Cílem předmětu, který navazuje na kurz Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1, je prohloubit dosavadní praktické znalosti při vedení účetnictví a daňové evidence živnostníka formou řešení souvislých příkladů včetně daňových dopadů. Naučit se prakticky sestavit daňové přiznání fyzických osob včetně přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení. Cílem předmětu není výklad daňových a účetních předpisů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět principům a metodice vedení daňové evidence (peněžní báze);
 • porozumět principům a metodice vedení účetnictví (akruální princip);
 • sestavit přiznání k DPH;
 • sestavit kontrolní hlášení.

Obsah předmětu

 1. Vysvětlení základních pojmů: daň z přidané hodnoty, plátce daně, poplatník daně, přenesená povinnost, kontrolní hlášení.
 2. Řešení konkrétních příkladů jak při vedení účetnictví, tak při vedení daňové evidence se zaměřením na fyzickou osobu plátce DPH, který nakupuje a prodává zboží nebo poskytuje služby.
 3. Sestavování kontrolního hlášení.
 4. Sestavování přiznání k dani z přidané hodnoty.
 5. Vysvětlení základních pojmů: zálohový koeficient, vypořádací koeficient, krátící koeficient, poměrný koeficient.
 6. Dílčí příklady na výpočet DPH.
 7. Dílčí příklady na výpočet DPH – pokračování.​​​

Volně navazuje na výuku předchozích dílů:


Účetnictví a daňová evidence živnostníka 2

 1. Řešení konkrétních příkladů při vedení účetnictví se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy; zjišťování základu daně z příjmů živnostníka.
 2. Sestavení účetních výkazů ve zkráceném rozsahu na konci účetního období (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) – živnostník vedoucí účetnictví.
 3. Řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy; zjišťování základu daně z příjmů živnostníka.
 4. Sestavování daňových přiznání fyzických osob – jen souběh závislých činností.
 5. Sestavování daňových přiznání fyzických osob – příjmy § 6, § 7, § 9 a § 10.
 6. Sestavování daňových přiznání fyzických osob – spolupracující osoby.
 7. Sestavování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1

 1. Vymezení pojmu individuální podnikatel (živnostník) a jeho evidenční povinnosti.
 2. Předmět podnikání – nákup a prodej zboží, poskytování služeb.
 3. Vymezení pojmu daňová evidence a její legislativní úprava.
 4. Vedení evidence na peněžní bázi (peněžní příjmy a peněžní výdaje, daňové příjmy a daňové výdaje).
 5. Účetní doklady a jejich vyhotovování – faktura, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, příjemka, výdejka apod.
 6. Záznamy transakcí, podklad pro daňovou kontrolu.
 7. Řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 8. Pokračování v řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 9. Regulace účetnictví v ČR.
 10. Rozvaha, základní stavební prvky rozvahy.
 11. Výsledek hospodaření a jeho zjišťování.
 12. Účetní metody, základy vedení účetnictví.
 13. Účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu – rozvaha a výkaz zisku a ztráty.