U021 Účetnictví a daňová evidence živnostníka 6

Vyučující

 • Ing. Monika Randáková, Ph.D. (katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky
Kombinace přednášky a cvičení.

Konání

v první polovině semestru 16. 2. – 30. 3. 2021, 7:30 – 10:45

Zaměření předmětu

Cílem předmětu, který navazuje na kurzy Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1 – 5, je prohloubit dosavadní praktické znalosti při vedení účetnictví a daňové evidence živnostníka, který je plátcem DPH, a to formou řešení souvislých příkladů.  Při řešení souvislých příkladů bude kladen důraz na opravy a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, který je ve vlastnictví živnostníka, nebo ho má pronajatý. Naučit se prakticky sestavit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020, sestavit přehledy pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení za rok 2020, sestavit účetní závěrku podnikatele, který vede účetnictví. Cílem předmětu není podrobný a vyčerpávající výklad daňových a účetních předpisů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět principům a metodice vedení daňové evidence (peněžní báze);
 • porozumět principům a metodice vedení účetnictví (akruální princip);
 • rozlišit výdaje na opravy a na technické zhodnocení dlouhodobého majetku;
 • sestavit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020;
 • sestavit přehledy OSVČ pro správu sociálního zabezpečení za rok 2020;
 • sestavit přehledy OSVĆ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2020;
 • sestavit účetní závěrku podnikatele fyzické osoby, který vede účetnictví.

Obsah předmětu

 

 1. Opakování znalostí z předchozích kurzů 1 až 5 formou řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje procentem z příjmů, zjišťování základu daně z příjmů.
 2. Opakování znalostí z předchozích kurzů 1 až 5 formou řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí účetnictví, zjišťování výsledku hospodaření a jeho úprava na základ daně z příjmů.
 3. Opravy dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku po technickém zhodnocení.
 4. Sestavování daňového přiznání fyzických osob (příjmy §7, §9) za rok 2020.
 5. Sestavování přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny za rok 2020.
 6. Placení záloh na daň z příjmů, uplatňování daňové ztráty.
 7. Sestavení účetní závěrky podnikatele fyzické osoby, který vede účetnictví (mikro, malá účetní jednotka bez povinného auditu).

Volně navazuje na výuku předchozích dílů:


Účetnictví a daňová evidence živnostníka 5

 1. Opakování znalostí z předchozích kurzů 1 až 4 formou řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje procentem z příjmů, zjišťování základu daně z příjmů.
 2. Opakování znalostí z předchozích kurzů 1 až 4 formou řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí účetnictví, zjišťování výsledku hospodaření a jeho úprava na základ daně z příjmů.
 3. Hrubá mzda, odvody, zdanění, čistá mzda – pracovní poměr, DPČ, DPP.
 4. Problematika zaměstnaneckých benefitů.
 5. Vliv zaměstnaneckých benefitů na čistou mzdu zaměstnance a na základ daně podnikatele fyzickou osobu.
 6. Osobní automobil v užívání podnikatelem fyzickou osobou – skutečné výdaje, paušály, silniční daň.
 7. Nemovitosti v užívání podnikatelem fyzickou osobou – opravy a technické zhodnocení nemovitostí, daňové odpisy, daň z nemovitostí.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 4

 1. Opakování znalostí z předchozích kurzů 1 až 3 formou vypracování testu včetně jeho vyhodnocení.
 2. Zdroje příjmů (§ 6, § 7, § 8, § 9 a §10 zákona), daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady, daňové odpočty, slevy na dani.
 3. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje procentem z příjmů, zjišťování základu daně z příjmů.
 4. Řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí účetnictví, zjišťování výsledku hospodaření a jeho úprava na základ daně z příjmů.
 5. Sestavování daňového přiznání – daň z příjmů fyzických osob za rok 2019 (řádné, opravné, dodatečné).
 6. Sestavování účetní závěrky podnikatelů ve zkráceném rozsahu (mikro a malá účetní jednotka bez povinného auditu).
 7. Sestavování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení za rok 2019.
 8. Osobní automobil v užívání podnikatelem fyzickou osobou – skutečné výdaje, paušály, silniční daň.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 3

 1. Vysvětlení základních pojmů: daň z přidané hodnoty, plátce daně, poplatník daně, přenesená povinnost, kontrolní hlášení.
 2. Řešení konkrétních příkladů jak při vedení účetnictví, tak při vedení daňové evidence se zaměřením na fyzickou osobu plátce DPH, který nakupuje a prodává zboží nebo poskytuje služby.
 3. Sestavování kontrolního hlášení.
 4. Sestavování přiznání k dani z přidané hodnoty.
 5. Vysvětlení základních pojmů: zálohový koeficient, vypořádací koeficient, krátící koeficient, poměrný koeficient.
 6. Dílčí příklady na výpočet DPH.
 7. Dílčí příklady na výpočet DPH – pokračování.​​​

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 2

 1. Řešení konkrétních příkladů při vedení účetnictví se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy; zjišťování základu daně z příjmů živnostníka.
 2. Sestavení účetních výkazů ve zkráceném rozsahu na konci účetního období (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) – živnostník vedoucí účetnictví.
 3. Řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy; zjišťování základu daně z příjmů živnostníka.
 4. Sestavování daňových přiznání fyzických osob – jen souběh závislých činností.
 5. Sestavování daňových přiznání fyzických osob – příjmy § 6, § 7, § 9 a § 10.
 6. Sestavování daňových přiznání fyzických osob – spolupracující osoby.
 7. Sestavování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení.

Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1

 1. Vymezení pojmu individuální podnikatel (živnostník) a jeho evidenční povinnosti.
 2. Předmět podnikání – nákup a prodej zboží, poskytování služeb.
 3. Vymezení pojmu daňová evidence a její legislativní úprava.
 4. Vedení evidence na peněžní bázi (peněžní příjmy a peněžní výdaje, daňové příjmy a daňové výdaje).
 5. Účetní doklady a jejich vyhotovování – faktura, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, příjemka, výdejka apod.
 6. Záznamy transakcí, podklad pro daňovou kontrolu.
 7. Řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 8. Pokračování v řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 9. Regulace účetnictví v ČR.
 10. Rozvaha, základní stavební prvky rozvahy.
 11. Výsledek hospodaření a jeho zjišťování.
 12. Účetní metody, základy vedení účetnictví.
 13. Účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu – rozvaha a výkaz zisku a ztráty.