U012 Diplomatický protokol – zásady a pravidla diplomatické a konzulární praxe

Vyučující

Ing. Soňa Gullová, Ph.D. (e-mail: gullova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět prohlubuje znalosti v oblasti diplomatického protokolu a konzulární praxe včetně vybraných pravidel společenské etikety. Cílem je zajistit jednotné dodržování obvyklých protokolárních a ceremoniálních pravidel obvyklá v mezinárodním prostředí aplikovaná na podmínky České republiky a vycházející z jejich tradic.

Výsledky studia

Po úspěšném absolvování si posluchači osvěží základní pravidla společenské etikety, obchodního a diplomatického protokolu a uplatnění těchto pravidel v praxi.

Obsah předmětu

 1. Diplomacie, vysvětlení základních pojmů, vývoj. Historie diplomatického protokolu. Předmět diplomatického protokolu.
 2. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích.
 3. Diplomatické styky (navázání, přerušení), orgány státu pro oblast zahraničních styků.
 4. Diplomatické a další mise – jejich funkce v současné době. Personál mise.
 5. Diplomatický sbor, diplomatické výsady a imunity (vývoj teorií). Porušování, řešení, příklady ze současné praxe.
 6. Konzulární styky a konzuláty – jejich poslání, funkce a třídy. Vídeňská úmluvy o konzulárních stycích. Výsady a imunity.
 7. Honorární konzulární úřady, konzulární jednatelství. Obchodní a veřejná (kulturní) diplomacie. Česká centra v zahraničí apod.
 8. Pravidla pro protokolární a společenské akce:
  1. Etiketa – pravidla, historický vývoj, společenské přednosti, profesní etiketa.
  2. Pravidla pro seznamování, představování, zdravení. Navštívenky – odlišnosti jejich použití v různých kulturách. Oslovování, titulování, Profesní etiketa.
 9. Organizační stránka přípravy jednání, konferenční diplomacie a praxe, návštěvy zahraničních představitelů, tlumočník.
 10. Společenské podniky a příležitosti – druhy, organizační zajištění, pozvánky.
 11. Společenské podniky a příležitosti – zasedací pořádek, pravidla stolování, zvyklosti zahraničních hostů při stolování. Soukromé společenské podniky. Profesní styl oblékání.
 12. Diplomatické korespondence.
 13. Exkurze.

Literatura

 • Gullova,S.: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. Praha, 2013, Grada Publishing.
 • Suja,S. : Základy etikety a protokolu , OREGO, 2013.