U012 Společenská etiketa a diplomatický protokol

Vyučující

Ing. Soňa Gullová, Ph.D. (e-mail: gullova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět prohloubí znalosti posluchačů v oblasti společenského styku se zaměřením na obchodní a diplomatickou činnost jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Výsledky studia

Po úspěšném absolvování si posluchači osvěží základní pravidla společenské etikety, obchodního a diplomatického protokolu a uplatnění těchto pravidel v praxi.

Obsah předmětu

 1. Úvod, podrobnější seznámení se základními pojmy a historií a vývojem pravidel společenského styku.
 2. Největší představitelé.
 3. Seznamování, představování, zdravení.
 4. Navštívenky – vizitky, odlišnosti v jejich používání v různých zemích.
 5. Oslovování a titulování, etiketa ústního a písemného projevu.
 6. Organizační stránka přípravy jednání, porad, konferencí, tlumočník, tlumočení atd.
 7. Společenské podniky a příležitosti (organizační přípravy, pravidla stolování, zvyklosti vybraných zahraničních partnerů při stolování atd.).
 8. Pozvánky.
 9. Profesionální styl oblékání.
 10. Diplomatický protokol – pojem, historie.
 11. Diplomatické mise, výsady a imunity diplomatických pracovníků atd.
 12. Konzulární styky a konzuláty.
 13. Diplomatická korespondence, Česká centra v zahraničí atd.

Literatura

 • Studijní opory – budou zaslány posluchačům na email po zahájení výuky.
 • Gullová, Soňa : Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol, Grada Publishing, 2013.
 • http://www.mzv.cz
 • Diplomatická praxe I. a II. díl