U012 Ekonomie – ekologie – ochrana přírody

Vyučující

Ing. Jiří Francek

Zaměření předmětu

Přednášky jsou zaměřeny na vztah dvou vědeckých disciplín – ekonomie a ekologie. Standardní ekonomie upírá pozornost zejména na dva výrobní faktory: práci a kapitál, třetí výrobní faktor – přírodní zdroje – je zkoumán okrajově. Ekologie zkoumá vztahy organismů k abiotickému prostředí a mezi sebou navzájem. Ekonomika a životní prostředí spolu tvoří jeden systém. Životní prostředí a příroda jsou prostorem, v němž se odvíjejí ekonomické (ale i jiné) procesy, je zásobárnou přírodních zdrojů, má asimilační kapacitu pro většinu druhů odpadů vzniklých činností lidí a představuje funkční systém podporující život. Budou diskutovány příčiny destrukce přírody a způsoby, jak ji účinně chránit.

Výsledky studia

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v aktuálních problémech ochrany přírody a životního prostředí a souvislostech mezi dnešním pojetím ekonomického rozvoje (ekonomického růstu) a stavu přírody a životního prostředí. Bude zřejmý význam trvalé udržitelnosti hospodaření i ekosystémů země.

Obsah předmětu

 1. Ochrana přírody: proč chránit přírodu – etické, přírodovědně a ekonomické důvody. Stav přírody ve světě, Evropě, ČR. Jaká data používáme k popisu stavu přírody a jeho dynamiky.
 2. Ekonomie a ekologie: definování předmětu obou věd. Co mají obě vědy společného? Ekonomie z pohledu neekonoma a ekonoma. Ekologie z pohledu neekonoma a ekonoma.
 3. Veličiny v ekonomii: jejich měření ekonomický růst – pro a proti. Ekonomický koncept dynamické rovnováhy.
 4. Veličiny v ekologii: druh, populace, společenstvo. Biologická diverzita a její měření. Význam biologické diverzity
 5. Hodnoty v ekonomii a hodnoty v ekologii. V čem je spor?
 6. Vymírání a ekonomika: ztráty něčeho hodnotného. Ekonomická ekologie nebo ekologická ekonomie? Přímé zdroje ekonomické hodnoty.
 7. Péče o přírodu. Kdo se o ni stará? Úloha státu, úloha nestátních neziskových organizací. Situace ve světě, Evropě, v ČR.
 8. Nástroje sloužící k ochraně přírody: direktivní i ekonomické. Tresty za poškozování i odměňování správné praxe
 9. Ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj. Tradiční společnosti a trvale udržitelní rozvoj, biologická a kulturní rozmanitost.
 10. Mezinárodní přístupy k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji. Mezinárodní setkání, smlouvy a jejich plnění
 11. Etika životního prostředí, hlubinná ekologie. Instituce, vědecké práce, praxe.
 12. Osobnosti: kdo se zasloužil o poznání přírodních zákonitostí v historii – Banks, Darwin, Wallace, Raffles,…. A kdo v dnešní době se zasloužil o ochranu přírody nebo její popularizaci – Cousteau, Attenborough, Vavroušek ….
 13. Pokus o scénáře dalšího vývoje stavu přírody v návaznosti na další společenský vývoj.

Literatura

 • Paul Duvigneaud: Ekologická syntéza. Academia Praha 1988.
 • Michael Begon, John L. Harper, Colin R. Townsend: Ekologie, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997.
 • Richard B. Primack, Pavel Kindlmann, Jana Jersáková: Biologické principy ochrany přírody.
 • Bedřich Moldan: (Ne)udržitelný rozvoj, ekologie, hrozba i naděje, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2001.
 • Paul A. Samuelson a William D. Nordhaus: Ekonomie, Nakladatelství Svoboda, Praha 1991.
 • R.A.Brealey, S.C.Myers, Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992.
 • Rondo Cameron: Stručné ekonomické dějiny světa, Victoria Publishing Praha 1996.
 • Jiří Francek: Kvantifikace škod na životním prostředí a možnosti jejich racionální internalizace, studie pro Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 1998